Trung tâm lợn hậu bị CP là nơi cung cấp lợn ông bà, bố mẹ lớn nhất toàn quốc, ra đời do nhu cầu của ngành chăn nuôi, có con giống tốt nhất cho năng suất cao nhất nhằm tăng lợi nhuận trong chăn nuôi.

Trung tâm lợn hậu bị CP
Trang trại lợn hậu bị CP Hà Nam